Máy Đóng Gói

Máy đóng gói được sử dụng trong tất cả các hoạt động đóng gói , liên quan đến các gói chính đến gói phân phối. Điều này bao gồm nhiều quy trình đóng gói: chế tạo, làm sạch, làm đầy, niêm phong, kết hợp, ghi nhãn, ghi đè, xếp chồng, v.v.